Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Do dnešného dňa sme zrealizovali
gabion_counter.png, 5,5kB
m3 gabionov

Vystužené svahy

Časté sú situácie, keď je za gabionovou konštrukciou nutné budovať zhutnený násyp, ktorý bude slúžiť ako súčasť cestného zemného telesa alebo inej zaťažovanej plochy. Vtedy sa ponúka možnosť využiť tento násyp a spojiť jeho vlastnosti s vlastnosťami gabionových konštrukcii a geosyntetickej výstuže. Princíp spočíva v tom, že tlaku násypu za gabionovým múrom nevzdoruje gabionový múr svojou samotnou hmotnosťou a tiažou (ako je tomu pri gravitačných múroch) ale výstužné zemné kotvy v ktorých zemné tlaky vyvodzujú ťahové sily. Tieto ťahová sily sú potom prenášané do zemného násypu vďaka treniu medzi zemnými kotvami a zeminou násypu. Takýmto spôsobom je možné budovať konštrukcie so subílnym čelom na veľkú výšku (aj vyše 30m).

Čelo vystuženého svahu je možné vytvárať ako klasický gabion s kamennou výplňou. Śírka gabionového čela býva od 50 do 100cm. Čelo môže byť zvislé alebo s odskokmi. Odskoky v čele napomáhajú statike vystuženého múru a zároveň potláčajú dojem zvislej steny, ktorá môže pri veľkej výške pôsobiť stiesňujúco. Druhou možnosťou je realizovať čelo ako zelený svah zarastený vegetáciou až do sklonu 65°.

Foto galéria

vystužené svahy
vystužené svahy
vystužené svahy
vystužené svahy
vystužené svahy
vystužené svahy
vystužené svahy
vystužené svahy
vystužené svahy

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN