Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Podlahy a nátery

Podlahy ako také majú podstatný vplyv na plynulosť a komfort prevádzky a výroby. Dôsledné riešenie návrhu podlahy má niekoľko stupňov, z ktorých žiadny nie je možné vynechať:

 • Podrobné oboznámenie sa s druhmi a charakterom zaťaženia, ktoré bude musieť podlaha počas doby exploatácie diela prenášať. Pod pojmom zaťaženie netreba chápať len mechanické zaťaženia, ale aj zaťaženia teplotné, chemické a iné
 • Prieskum a zohľadnenie podložia v celej jeho deformačnej zóne, ktorá pri vysokých plošných zaťaženiach siaha až do hĺbky niekoľkých metrov, a teda nie vždy je ho možné dostatočne vystihnúť iba deformačným modulom Edef,2 a pomerom Edef,2/Edef,1
 • Statický návrh vystuženia betónovej podlahy, t.j. návrh betónovej zmesi, hrúbky podlahy, návrh výstuže, rozmiestnenie dilatačných celkov a v neposlednom rade riešenie konštrukčných detailov
 • Voľba povrchovej vrstvy podlahy, ktorá musí zohľadňovať charakter prevádzky
 • Všetky predchádzajúce body musia byť pretavené do praxe kvalitnou realizáciou a dôsledným dodržiavaním určených technologických postupov

Naša spoločnosť Vám ochotne pomôže pri návrhu podlahovej konštrukcie ako celku – od podložia až po správnu voľbu nášľapnej vrstvy. Vypracujeme Vám statický návrh podlahovej konštrukcie, garantovaný autorizovanou osobou v obore statiky stavieb. Pri komplexnom návrhu podlahy vychádzame z odporúčaní a metodiky uvedenej v technologickom predpise TR 34.

Realizujeme rozličné kombinácie konštrukcii podláh a povrchových úprav. Pre lepšiu orientáciu medzi jednotlivými systémami uvádzame rozdelenie podláh podľa viacerých kritérii:Podľa povrchovej úpravy:
 • priemyselné betónové podlahy pancierové – s korundovým alebo metalickým vsypom
 • priemyselné betónové podlahy so syntetickým povrchom – epoxidové, polyuretánové
 • cementobetónové kryty s protišmykovou povrchovou úpravou


Podľa statickej funkčnosti :
 • samonosné betónové dosky
 • betónové kontaktné dosky spriahnuté s podkladom


Podľa dilatovania podlahovej konštrukcie dosky :
 • bezškárové dosky s rozmerom polí až do 40 m
 • rezané dosky s kontrakčnými škárami


Podľa vystuženia dosky :
 • betónové dosky nevystužené – napr. cementobetónové kryty vozoviek
 • betónové dosky vystužené rozptýlenou oceľovou výstužou (drátkobetón)
 • betónové dosky vystužené klasickou betonárskou výstužou – KARI rohože, priame prúty

Je našim krédom byť pre investorov a vyšších dodávateľov spoľahlivým partnerom pri komplexnom riešení priemyselných podláh. Nie je našou ambíciou súťažiť s kýmkoľvek vo veľkosti denného záberu alebo v znižovaní ceny. Vyššia vstupná investícia do podlahy sa Vám vráti mnohonásobne v podobe výroby neprerušovanej odstávkami v dôsledku defektov na podlahe a ich opakovanými opravami, ktoré sú väčšinou už len zakrývaním samotného problému...

Foto galéria


Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN